Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 24. 12. 2011

Datum objave: 9. 12. 2011
Rok za prijavo: 24. 12. 2011

Zazidano stavbno zemljišče:
• parc.št. 571/10 poslovna stavba 680 m², dvorišče 570 m², skupaj v izmeri 1250 m² in
• parc.št. 571/12 neplodno v izmeri 380 m² obe k.o. Vižmarje, skupaj 1.630 m²

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Zazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 571/10 poslovna stavba 680 m², dvorišče 570 m², skupaj v izmeri 1250 m² in
parc.št. 571/12 neplodno v izmeri 380 m²
obe k.o. Vižmarje, skupaj 1.630 m²

Zemljišči, ki sta predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11 – popr. in 43/11 ZKZ-C) nahajata v enoti urejanja ŠE-212 Šentvid, kjer je namenska raba CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
Predmetni zemljišči sta novonastali parceli iz parcel št. 571/1 in 571/5 obe k.o. Vižmarje. Prodajna pogodba bo sklenjena po pravnomočni odločbi Geodetske uprave Republike Slovenije.

Izhodiščna cena je 529.750,00 EUR (z besedo: petstodevetindvajsettisočsedemstopetdeset 00/100 EUR)

Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2% davka promet nepremičnin, ki ga plača  kupec.
 

Razpisne datoteke