Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Datum objave: 19. 2. 2010
Rok za prijavo: 1. 3. 2010
Odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 815/2 dvorišče v izmeri 101 m², vpisano v zk vl. št. 1152 k.o. Glince.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 3/1 Utik, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 3/1 Utik, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 3 Podutik.
 

Razpisne datoteke