Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 10. 2. 2010

Datum objave: 22. 1. 2010
Rok za prijavo: 1. 2. 2010
Odpiranje prijav: 10. 2. 2010

Nezazidano stavbno zemljišče: Parc.št. 937/127 dvorišče v izmeri 330 m², vpisano v zk vl. št. 1125 k.o. Šentvid nad Ljubljano. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 4/3 Pržanj, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja ŠS 4/3 Pržanj, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 - Dravlje.

Razpisne datoteke