Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Datum objave: 19. 2. 2010
Rok za prijavo: 1. 3. 2010
Odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 2102/12 barjanski travnik v izmeri 45 m², vpisano v zk vl. št. 1594 k.o. Vič.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja VS 6/1 Dolgi most, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 6/1 – Dolgi most
(Uradni list RS, št. 13/90).
 

Razpisne datoteke