Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 11. 2. 2012

Datum objave: 27. 1. 2012
Rok za prijavo: 11. 2. 2012

Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče
parc. št. 1571/12 njiva v izmeri 145 m2,
parc.št. 1571/16 njiva v izmeri 44 m2,
parc.št. 1571/17 njiva v izmeri 4 m2 vse k.o. Zelena jama skupaj 193 m².

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Nezazidano stavbno zemljišče:
• parc. št. 1571/12 njiva v izmeri 145 m2,
• parc.št. 1571/16 njiva v izmeri 44 m2,
• parc.št. 1571/17 njiva v izmeri 4 m2 vse k.o. Zelena jama skupaj 193 m²

Zemljišča, ki so predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11 – popr. in 43/11 ZKZ-C) nahajajo v enoti urejanja JA 391,SSsv, splošne večstanovanjske površine.

Izhodiščna cena je 68.515,00 EUR (z besedo: oseminšestdesettisočpetstopetnajst 00/100 eurov)

Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke