Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 5. 5. 2012 , odpiranje prijav: 8. 5. 2012

Datum objave: 20. 4. 2012
Rok za prijavo: 5. 5. 2012
Odpiranje prijav: 8. 5. 2012

Predmet prodaje sta nepremičnini: parc. št. 1796/25 (ID oznaka 2636-1796/25-0) funkcionalni objekt v izmeri 20 m², parc. št. 1763/103 (ID oznaka 2636-1763/103-0) neplodno v izmeri 17 m²,obe k.o. 2636-Bežigrad, skupaj 37 m².

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje sta nepremičnini:

  • parc. št. 1796/25 (ID oznaka 2636-1796/25-0) funkcionalni objekt v izmeri 20 m²,
  • parc. št. 1763/103 (ID oznaka 2636-1763/103-0) neplodno v izmeri 17 m²,

obe k.o. 2636-Bežigrad, skupaj 37 m².

Zemljišči se nahajata v območju urejanja BE-48 Bežigrad, z namensko rabo SScv – pretežno večstanovanjske površine.

Izhodiščna cena za zemljišči je 34.780,00 EUR (z besedo: štiriintridesettisočsedemstoosemdeset evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke