Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 9. 6. 2012 , odpiranje prijav: 12. 6. 2012

Datum objave: 25. 5. 2012
Rok za prijavo: 9. 6. 2012
Odpiranje prijav: 12. 6. 2012

Predmet prodaje je šest poslovnih prostorov in nepozidano stavbno zemljišče.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 k.o. Slape z ident.št. 1772-1526. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisočšeststopetinpetdeset)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani z ID oznako št. 2636-865-21 v k.o. 2636-Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR (z besedo: triinosemdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani z ID 1740-1287, parc.št. 548 v k.o. 1731-Udmat in v naravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 15.400,00 EUR (z besedo: petnajsttisočštiristo evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. 2 v izmeri 25,15 m2, ki v naravi predstavlja večji prostor s hladilnico ter ločene sanitarije v izmeri 7,37 m2, vse v pritličju v stanovanjsko poslovni hiši – bloka na Njegoševi 6 ter kletni prostor v izmeri 18,60 m2, ki se nahaja v kleti v stanovanjsko poslovni hiši – bloka na Njegoševi 6 v Ljubljani, vse v skupni izmeri 51,12 m2 v k.o. 1726 – Šentpeter. Garderoba s sanitarijami je ločena in ni povezana z direktnim dostopom, prav tako je ločena klet, ki se nahaja pod poslovnim prostorom in ni povezana z direktnim dostopom. Za stavbo št. 425 na naslovu Njegoševa 6 v Ljubljani je vzpostavljena nedokončana etažna lastnina, pri čemer pomeni, da skupni prostori še niso razdeljeni, kamor sodijo tudi sanitarije v izmeri 7,37 m2, ki pa pripadajo v izključno last vsakokratnemu etažnemu lastniku posameznega dela 1726-425-95. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
  Predmetna nepremičnina je v času prodaje prazna. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 90.500,00 EUR (z besedo: devetdesettisočpetsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. L-10 v skupni izmeri 115,14 m2, ki se nahaja v pritlični in kletni etaži stavbe na naslovu Grablovičeva ulica 56 v Ljubljani, parc.št. 1/102, 1/122 , 1/123 v k.o. 1727-Poljansko predmestje in v naravi predstavlja dva večja prostora, ki imata lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 134.100,00 EUR (z besedo: stoštiriintridesettisočsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. L-16 z identifikacijsko številko 1727-1038-15 na naslovu Grablovičeva ulica 52 v izmeri 33,75 m2 s servisnim prostorom v izmeri 15,41 m2 v kleti v stanovanjsko poslovni stavbi v Ljubljani, Jakopičeva 7, Grablovičeva ulica 50 in 52 z identifikacijsko številko stavbe 1727-1038, stoječe na parc.št. 1/99, 1/128 in 1/129 k.o. Poljansko predmestje. Poslovni prostor v naravi predstavlja en večji prostor z lastnimi sanitarijami v kleti. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 62.900,00 EUR (z besedo: dvainšestdesettisočdevetsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   
 • Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 756/2 k.o. 1730 Moste nepozidano stavbno zemljišče ,v izmeri 94 m2. Nepremičnina, ki je predmet prodaje se nahaja v območju urejanja prostora MO-227 SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 20.680,00 EUR (z besedo: dvajsettisočšestoosemdeset)
  Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 

Razpisne datoteke