Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 10. 7. 2012

Datum objave: 22. 6. 2012
Rok za prijavo: 10. 7. 2012

Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 379/12 k.o. 1772- Slape nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 703 m2.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 379/12 k.o. 1772- Slape nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 703 m2 . Nepremičnina, ki je predmet prodaje se nahaja v območju urejanja prostora MO-117 CDd- območje centralnih dejavnosti brez stanovanj. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 112.480,00 EUR (z besedo: stodvanajsttisočštiristoosemdeset 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
 

Razpisne datoteke