Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 23. 10. 2012 , odpiranje prijav: 25. 10. 2012

Datum objave: 5. 10. 2012
Rok za prijavo: 23. 10. 2012
Odpiranje prijav: 25. 10. 2012

Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc.št.1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 79.900,00 EUR (z besedo: devetinsedemdesettisočdevetsto evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec
 

Razpisne datoteke