Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 30. 11. 2012

Datum objave: 5. 11. 2012
Rok za prijavo: 30. 11. 2012

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet prodaje so nepremičnine:
  - parc. št. 1566/49 cesta v izmeri 244 m2
  - parc. št. 1566/52 cesta v izmeri 17 m2
  - parc. št. 1566/58 cesta v izmeri 9 m2
  - parc. št. 1575/8 njiva v izmeri 42 m2
  - parc. št. 1575/70 njiva v izmeri 7 m2
  - parc. št. 1575/73 njiva v izmeri 10 m2
  - parc. št. 1575/77 njiva v izmeri 70 m2
  vse k.o. 2706 Zelena jama, skupaj 399 m².
  Zemljišča se nahajajo v območju urejanja JA – 391 z namensko rabo SScv - pretežno večstanovanjske površine.
  Izhodiščna cena za zemljišča je 169.575,00 EUR (z besedo: stodevetinšestdesettisočpetstopetinsedemdeset evrov 00/100)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 •  Predmet prodaje je nepremičnina:
  - parc. št. 1052/2 travnik v izmeri 300 m2 k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano

  Zemljišče se nahaja v območju ŠE-614 z namensko rabo zemljišč SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izhodiščna cena za zemljišče je 75.000,00 EUR (z besedo: petinsedemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec
   

Razpisne datoteke