Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 16. 3. 2013 , odpiranje prijav: 19. 3. 2013

Datum objave: 1. 3. 2013
Rok za prijavo: 16. 3. 2013
Odpiranje prijav: 19. 3. 2013

Poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova cesta 13 v Ljubljani.
Poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45.
Poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani,
Poslovni prostor PO1 v izmeri 33,40 m2 v pritličju stavbe na naslovu Malgajeva ulica 2, Ljubljana.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova cesta 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc.št.1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izhodiščna cena: 79.650,00 EUR (z besedo: devetinsedemdesettisočšeststopetdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 k.o.-Slape z ident.št. 1772-1526. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisočšeststopetinpetdeset)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani z ID 1740-1287, parc.št. 548 v k.o. 1731-Udmat in v naravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izhodiščna cena: 13.090,00 EUR (z besedo: trinajsttisočdevetdeset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor PO1 v izmeri 33,40 m2 v pritličju stavbe na naslovu Malgajeva ulica 2, Ljubljana z ID oznako št. 1740-1701-15, št. stavbe 1701, k.o. 1740 Spodnja Šiška. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izhodiščna cena: 42.500,00 EUR (z besedo: dvainštiridesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke