Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zaključen: 1. 7. 2011

Datum objave: 3. 6. 2011
Rok za prijavo: 1. 7. 2011

parc. št. 359, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložku št. 50, k.o. Poljansko predmestje in v naravi predstavlja stavbo št. 531 v skupni izmeri 87 m2 in dvorišče v izmeri 197 m2 na naslovu Zarnikova 5, 1000 Ljubljana

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb je parc. št. 359, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložku št. 50, k.o. Poljansko predmestje in v naravi predstavlja stavbo št. 531 v skupni izmeri 87 m2 in dvorišče v izmeri 197 m2 na naslovu Zarnikova 5, 1000 Ljubljana;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje z dne 31.08.1999, za nedoločen čas. Na parc. št. 359, k.o. Poljansko predmestje, ki je predmet te pogodbe je v zemljiški knjigi vpisana stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. na podlagi dogovora z dne 29.10.2009 za dobo 30 let oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja. Preko predmetnega zemljišča poteka dostop do sosednjega zemljišča s parc. št. 360, k.o. Poljansko predmestje in bo moral novi lastnik zemljišča s parc. št. 359, k.o. Poljansko predmestje, ki je predmet te prodaje, omogočil dostop do zemljišča s parc. št. 360, k.o. Poljansko predmestje.

Izhodiščna cena: 143.700 EUR (z besedo: stotriinštiridesttisočsedemsto evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke