Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 11. 6. 2011

Datum objave: 27. 5. 2011
Rok za prijavo: 11. 6. 2011

nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 690/7 njiva/travnik v izmeri 1.289 m², vpisana v zk vl. št. 1019, k.o. Moste.

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA
Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 690/7 njiva/travnik v izmeri 1.289 m², vpisana v zk vl. št. 1019, k.o. Moste.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se nahaja v območju urejanja MM5/2 Slape, znotraj enote
Urejanja MO-179, z opredeljeno namensko rabo E – območja energetske infrastrukture.

Izhodiščna cena je 386.700,00 EUR (z besedo: tristošestinosemdesettisočsedemsto 00/100 EUR)

Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.

Razpisne datoteke