Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 3. 5. 2011 , odpiranje prijav: 5. 5. 2011

Datum objave: 22. 4. 2011
Rok za prijavo: 3. 5. 2011
Odpiranje prijav: 5. 5. 2011

Nezazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 622/5 njiva v izmeri 1.177 m², vpisana v zk vl. št. 819,
parc.št. 624/4 cesta v izmeri 605 m², vpisana v zk vl. št. 793 obe k.o. Dravlje, skupaj 1.782 m²

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Nezazidano stavbno zemljišče:

  • parc.št. 622/5 njiva v izmeri 1.177 m², vpisana v zk vl. št. 819,
  • parc.št. 624/4 cesta v izmeri 605 m², vpisana v zk vl. št. 793

obe k.o. Dravlje, skupaj 1.782 m²

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se nahaja v območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj, da se obe parceli, ki sta del tega zemljišča, nahajata z večjima zahodnima deloma v območju enote urejanja ŠI-513, kjer je predvidena izdelava OPPN 386-Poslovna cona Litostroj, namenska raba pa je IG-gospodarske cone, z manjšim vzhodnim delom pa se nahajata v območju ŠI-495, kjer je namenska raba PC-površine pomembnejših cest in kjer je tudi javna prometna površina.

Izhodiščna cena je 668.250,00 EUR (z besedo: šestodevetinšestdesettisoč 00/100 EUR)

Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke