Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 6. 2022

Datum objave: 7. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 27. 6. 2022

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 1,3 m2 z ID oznako nepremičnine 1728-60-12 (1728 - Ljubljana-Mesto, stavba 60, del 12) na naslovu Ciril – Metodov trg 19 v Ljubljani. Klet se nahaja na notranjem dvorišču na naslovu Ciril – Metodov trg 19 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 1728-60 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Prodajna cena: 1.300,00 EUR (z besedo: tisoč tristo evrov 00/100)  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Ogled nepremičnine je možen dne 14.06.2022 ob 11:30 uri.

Razpisne datoteke