Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 8. 2022

Datum objave: 22. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 1. 8. 2022

Prodajna pogodba za nepremičnino: klet v zmeri 1,8 m2 z ID oznako nepremičnine 1739-1132-38 (1739 – Zgornja Šiška, stavba 1132, del 38) na naslovu Šišenska cesta 23 v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1739-1132 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: tisoč tristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke