Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 4. 2023

Datum objave: 31. 3. 2023
Rok za sprejem ponudb: 20. 4. 2023

Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 7,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-28 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 28) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Prodajna cena: 8.400,00 EUR (z besedo: osem tisoč štiristo evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke