Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 9. 2023

Datum objave: 7. 9. 2023
Rok za sprejem ponudb: 27. 9. 2023

Prodajna pogodba za nepremičnino: Stanovanjska stavba v skupni izmeri 305,30 m2, od tega solastniški delež MOL 1/6, na parc. št. 841, s št. stavbe 4570 ter parc. št. 842 v skupni izmeri 315 m2 v k.o. 1723 – Vič na naslovu Ločnikarjeva ulica 10 v Ljubljani. Stanje nepremičnine je slabo ter je potrebno celovite prenove. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Prodajana cena: 84.388,58 EUR (z besedo: štiriinosemdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov 58/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke