Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 9. 2023

Datum objave: 7. 9. 2023
Rok za sprejem ponudb: 27. 9. 2023

Prodaja 1/16 solastniškega deleža MOL na nepremičnini: dvosobno stanovanje z ID oznako 1722-4354-1 v skupni izmeri 62,5 m2 (delež MOL je 7,81 m2) na parc. št. 183/3 v skupni izmeri 327 m2 na naslovu Kolezijska ulica 2 v Ljubljani. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika (vknjižena dosmrtna brezplačna služnost stanovanja). Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Prodajana cena: 19.820,00 EUR (z besedo: devetnajst tisoč osemsto dvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke