Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 19. 10. 2011

Datum objave: 4. 10. 2011
Rok za prijavo: 19. 10. 2011

MOL objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 845/2 k.o. Moste

Številka: 351-126/2011-13
Datum: 04.10.2011

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Ljubljana objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 845/2 k.o. Moste, za potrebe izgradnje, dostopa, obratovanja in vzdrževanja javnega vodovoda, kolektorja komunalnih vodov, 110 kV kablov s pripadajočimi napajalnimi in telekomunikacijskimi kabli in 0,4 kV elektroenergetskega voda

Za ustanovitev služnosti na delu predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.


MESTNA OBČINA LJUBLJANA

 

Razpisne datoteke