Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Zaključen: 26. 6. 2010

Datum objave: 11. 6. 2010
Rok za prijavo: 26. 6. 2010

Mestna občina Ljubljana na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS; št. 14/07 in 55/09 Odl.US: U-I-294/07-16 ), 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS; št. 84/07, 94/07 in 100/09),

objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Mestna občina Ljubljana namerava z neposredno pogodbo ustanoviti stavbno pravico na nepremičnini parc. št. 1721/17 in parc. št. 1721/32, obe k.o. Brdo, vpisano pri ZKV št. 484 Okrajnega sodišča v Ljubljani za gradnjo depoja Mestnega muzeja Ljubljana.
 

V kolikor se bo v roku 15 dni od objave namere o ustanovitvi stavbne pravice na spletnem portalu izkazalo, da je za pridobitev stavbne pravice zainteresiranih več oseb, bo Mestna občina Ljubljana izvedla postopek javnega zbiranja ponudb.

Vse dodatne informacije v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice dobite v sobi 425, Oddelka za ravnanje z nepremičninami, Odsek za razpolaganje z nepremičninami, Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana ali na tel.št. 01 306 10 67.