Objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 6. 2018

Datum objave: 14. 5. 2018
Rok za prijavo: 3. 6. 2018

Prodaja: Predmet prodaje sta pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 802/19, v izmeri 52 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/19 in s parc. št. 802/20, v izmeri 3 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/20. Pri navedenih nepremičninah je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

Razpisne datoteke