Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 4. 12. 2013

Datum objave: 4. 12. 2013

parc.št. 832/115 (ID znak 1722-832/115-0), k.o. 1722 – Trnovsko predmestje

Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnine parc.št. 832/115 (ID znak 1722-832/115-0), dvorišče v izmeri 173 m2, stavba v izmeri 16 m2, stanovanjska stavba v izmeri 93 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje po izklicni ceni 49.632,00 EUR (z besedo: devetinštiridesettisočšeststodvaintrideset evrov 00/100), razpisana na dan 10.12.2013 ob 15.00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 96/2013 z dne 22.11.2013, OBJAVA Ob-4274/13 in na spletni strani Mestne občine Ljubljana z dne 22.11.2013.

Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS, z dne 5.12.2013.

Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.

Povezava do prvotne objave Javne dražbe.

Razpisne datoteke