Preklic javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 11. 2011

Datum objave: 25. 11. 2011
Rok za prijavo: 25. 11. 2011

objavljeno v Uradnem listu št. 93, z dne 18.11.2011 in na spletni strani MOL z dne 16.11.2011.

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, preklicuje Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana objavljeno v Uradnem listu št. 93, z dne 18.11.2011 in na spletni strani MOL z dne 16.11.2011 za:
nezazidano stavbno zemljišče:

  • parc. št. 625/4 njiva v izmeri 2356 m²,
  • parc. št. 626/13 njiva v izmeri 1982 m²,
  • parc. št. 626/22 neplodno v izmeri 154 m²

vse k.o. Dravlje, skupaj 4.492 m².

Zemljišča se nahajajo v območju urejanja ŠI-513 Šiška, kjer je predvidena namenska raba zemljišča IG – gospodarske cone. Izhodiščna cena za zemljišča je bila 1.684.500,00 EUR.