Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 8. 2023 , odpiranje prijav: 24. 8. 2023

Datum objave: 31. 7. 2023
Rok za plačilo varščine: 18. 8. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, v KLUBU 11, pričetkom ob 11.00 uri.: 24. 8. 2023

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 894/202 (ID znak: parcela 1722 894/202) v izmeri 205 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora TR-420 in podrobnejšo namensko rabo prostora CU - osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na zemljišču s parc. št. 894/202 k.o. 1722 Trnovsko predmestje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d;

Izklicna cena: 71.750,00 EUR (z besedo: enainsedemdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s parc. št. 828 (ID znak: parcela 1723 828) v izmeri 780 m2, k. o. 1723 Vič - do celote in parc. št. 829 (ID znak: parcela 1723 828) v izmeri 388 m2, k. o. 1723 Vič - do deleža 3/4.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora VI-656 in podrobnejšo namensko rabo prostora CU - osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na zemljišču s parc. št. 828 k.o. 1723 Vič sta vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekoma Slovenije d.d in T-2 d.o.o.;

Izklicna cena: 321.300,00 EUR (z besedo: tristo enaindvajset tisoč tristo eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 448/6 (ID znak: parcela 1770 448/6) v izmeri 164 m², k. o. 1770 Kašelj.

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-593, z namembnostjo Ig – gospodarske cone.

Izklicna cena: 41.000,00 EUR (z besedo: enainštirideset tisoč eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


4. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s parc. št. 2280/60 (ID znak: parcela 1735 2280/60) v izmeri 742 m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
* Na zemljišču, s parc. št. 2280/60, k. o. 1735 Stožice, stoji objekt in  ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se izključno zemljišče s parc. št. 2280/60, k. o. 1735, ki je zasedeno z uporabnikom.

Izklicna cena: 130.592,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč petsto dvaindevetdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.


5. Predmet javne dražbe so pozidana* stavbna zemljišča s parc. št. 2280/78 (ID znak: parcela 1735 2280/78) v izmeri 541 m², k. o. 1735 Stožice.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, s parc. št. 2280/78, k. o. 1735 Stožice, stoji objekt in  ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se izključno zemljišče s parc. št. 2280/78, k. o. 1735, ki je zasedeno z uporabnikom.

Izklicna cena: 95.216,00 EUR (z besedo: petindevetdeset tisoč dvesto šestnajst eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.


6. Predmet javne dražbe je  nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 383/34 (ID znak: parcela 1738 383/34) v izmeri 1229 m²,  k. o. 1738 DRAVLJE.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-534,  z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj. Na zemljiščih so dopustni posegi skladno  z določili  veljavnega OPN MOL ID in OPPN 476.

Zemljišče je prosto bremen.

Izklicna cena: 491.600,00 EUR (z besedo: štiristo enaindevetdeset tisoč šesto eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


7. Predmet javne dražbe je  nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1635/34 (ID znak: parcela 1723 1635/34) v izmeri 1.229 m², k. o. 1723 VIČ
- parc. št. 1714/9 (ID znak: parcela 1723 1714/9) v izmeri 16 m², k. o. 1723 VIČ
- parc. št. 1714/10 (ID znak: parcela 1723 1714/10) v izmeri 324 m², k. o. 1723 VIČ
- parc. št. 1714/11 (ID znak: parcela 1723 1714/11) v izmeri 69 m², k. o. 1723 VIČ
- parc. št. 1714/13 (ID znak: parcela 1723 1714/13) v izmeri 30 m², k. o. 1723 VIČ

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-485, z namembnostjo BD – površine drugih območij.

Na zemljišču s parc. št. 1635/34 k.o. Vič je  vpisana zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine, pod št N 701/2013, v postopku po ZVEtL opr. št. III N 701/2013, vlagatelji so predlog umaknili in bo zaznamba izbrisana po uradni dolžnosti v primeru, da izbris ne bo izveden do podpisa pogodbe bo pravno dejstvo zavedeno  tudi v kupoprodajni pogodbi.
Na zemljiščih s parc. št. 1714/9, 1714/10, 1714/11 in 1714/13 vse k. o. Vič  je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d..

Izklicna cena: 251.868,00 EUR (z besedo: dvesto enainpetdeset tisoč osemsto oseminšestdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec


8. Predmet javne dražbe je  nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 948/38 (ID znak: parcela 1756 948/38) v izmeri 683 m²,  k. o. 1756 ČRNUČE.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-537,  z namembnostjo IG – gospodarske cone. Na zemljiščih so dopustni posegi skladno  z določili  veljavnega OPN MOL ID.

Zemljišče je prosto bremen.

Izklicna cena: 198.070,00 EUR (z besedo: sto osemindevetdeset tisoč sedemdeset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


2.9. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s parc. št. 433/9 (ID znak: parcela 1738 433/9) v izmeri 381 m², k. o. 1738 DRAVLJE.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-745, OPPN 472, z namensko rabo CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Na zemljišču se vodi postopek pod opravilno oznako Dn 6917/2023- izbris izvedene pravice vezano na zaznambo postopka za določitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL v primeru, da izbris ne bo izveden do podpisa pogodbe bo pravno dejstvo zavedeno  tudi v kupoprodajni pogodbi.
 
Izklicna cena: 95.250,00 EUR (z besedo: petindevetdeset tisoč dvesto petdeset in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke