Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022

Zaključen: 3. 2. 2023

Datum objave: 5. 1. 2023
Rok za prijavo: 3. 2. 2023

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022:

  1. Plaketo, ki se podeljuje pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom z območja Mestne občine Ljubljana za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.
    Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.
  2. Zahvalno listino, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz predhodne točke za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu oziroma krajšem časovnem obdobju.

Predlagatelji za podelitev priznanja so lahko posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati:
- podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe, še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče;
- podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naslov pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče;
- navedbo vrste priznanja;
- podrobno utemeljitev predloga ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Predlog za podelitev priznanja mora biti poslan na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, soba 506a, do vključno 3. 2. 2023 v zaprti ovojnici s pripisom ''Za razpis priznanj VPNDN – ne odpiraj''.

Razpisne datoteke