sreda, 21. 2. 2018

V letu 2017 smo bili zelo dejavni in učinkoviti

V preteklem letu je bil Oddelek za zaščito in reševanje zelo dejaven. Preberite poročilo, ki so ga pripravili za leto 2017.

Načrtujemo, da bomo bolj usklajeno reševali

Na področju načrtovanja zaščite, reševanja in pomoči smo v letu 2017 nadaljevali s postopkom spreminjanja Načrta Mestne občine Ljubljana za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah z nevarnimi snovmi. V postopku poleg intervencijskih služb (gasilstvo, zdravstvo, policija) sodelujejo tudi podjetja, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in ki so v skladu z zakonodajo dolžna skupaj z občinsko ravnjo načrtovati ukrepanje ob nesreči.

V Mestni občini Ljubljana je takih 31, po evidenci Ministrstva za okolje in prostor pa:

  • vir večjega tveganja za nastanek industrijske nesreče (3),
  • vir manjšega tveganja za nastanek industrijske nesreče (4),
  • obrat z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sistemih (12),
  • IED - dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (12).

V preteklem letu smo bili vključeni v postopek spreminjanja načrtov DARS za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah v predorih Golovec in Šentvid, načrta Slovenskih železnic za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah v železniškem prometu, ob tem vzdržujemo tudi 21 občinskih ocen ogroženosti, načrtov, postopkov in navodil za zaščito, reševanje in pomoč ob različnih nesrečah ter oblikujemo ali sodelujemo pri oblikovanju 20 občinskih predpisov. Pri slednjih velja omeniti zlasti naše aktivno in zavzeto sodelovanje pri pripravi predloga sprememb Občinskega prostorskega načrta.

Poleg tega smo sodelovali v postopku izdelave predlogov sprememb državnih (nacionalnih in regijskih) načrtov zaščite, reševanja in pomoči, ocen ogroženosti in predpisov, pri čemer bi omenili zlasti sodelovanje z Gasilsko brigado Ljubljana pri oblikovanju osnutka sprememb Zakona o gasilstvu s konstruktivnimi pripombami in predlogi.

Sodelujemo v raziskovalnem projektu »Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji

ICS URSZR« skupaj z Gasilsko brigado Ljubljana, Fakulteto za družbene vede, Inštitutom za vodarstvo, Gasilsko zvezo Slovenije, Upravo RS za zaščito in reševanje ter drugimi. Cilj projekta je poenotiti sistem vodenja interventnih služb, poenotiti sistem poveljevanja, poročanja, odločanja in sledenja za potrebe različnih ravni sistem zaščite, reševanja in pomoči.

 

Slika 10
Usklajevanje reševanja na vaji »Istra 2017«

Usposabljamo in vadimo, da bomo še bolj učinkoviti

V letu 2017 smo pripravili 24 različnih vaj ter usposabljanj na različne teme (prva nujna medicinska pomoč, varno delo z motorno žago, varno delo na višini, štabne vaje idr.), vse s ciljem čim boljše pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana. Usposabljanja in vaje so skupaj trajala 35 dni, udeležilo pa se jih je več kot 1.200 članov različnih reševalnih enot in organizacij sistema zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana.

Izpostavimo lahko 19. Mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov “Ljubljana 2017”, ki je potekala maja na širšem območju Ljubljane in okolice. Sodelovalo je 19 ekip iz 7 držav. Skupaj je na vaji sodelovalo 230 udeležencev, organizatorjev in izvajalcev vaje.

Člani enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju (M USAR MOL) so sodelovali pri pripravi in izvedbi tri-dnevne mednarodne vaje ''Istra 2017'', s predpostavko večjega rušilnega potresa, ki je potekala v okolici Pule. Vajo smo izkoristili tudi za preveritev postopkov priprave enote in logistike ob dejanskih napotitvah enote v tujino.

Pripravili in izvedli smo 12. Mednarodno konferenco kriznega upravljanja. Več kot polovico tem in predavanj smo pripravili ter predstavili zaposleni na Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Predstavili smo primere dobrih praks komunikacij v času izrednih razmer ter tehnične novosti. Na konferenci je sodelovalo več kot 42 predstavnikov iz več kot 12 slovenskih in tujih mest.

Vzdržujemo, da je oprema pripravljena in uporabna

Iz skladišča Logističnega centra Roje je bila 105-krat izdana raznovrstna osebna zaščitna in skupna oprema za delovanje različnih reševalnih enot in prireditev, ki so pomembne za Ljubljano. Vso leto smo skrbeli za vzdrževanje in skladiščenje več kot 4000 kosov 75 različnih vrst opreme.

V skladu z zakonskimi obveznostmi vodimo evidenco o vseh zakloniščih na območju Mestne občine Ljubljana, ki vključuje tudi seznam javnih zaklonišč, za katere skrbimo. Na šestih javnih zakloniščih smo izvedli servisno vzdrževalna dela: menjavo dotrajanih zaščitnih kovinskih ograj nad vhodi, kovinskih vrat vhodov ter pokrovov zasilnih izhodov. Opravili smo tudi dvakratno košnjo, žaganje, rezanje, obrezovanje in čiščenje na devetnajstih lokacijah zelenih površin nad javnimi zaklonišči Mestne občine Ljubljana, ki skupaj merijo 26.800 m2

Slika 11
Iskanje pogrešanih v naravi - 19. Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2017«

Sodelujemo pri reševanju in pomoči

Iz statističnih podatkov (Vir: GBL) je razvidno, da je bilo v letu 2017 opravljenih kar 2.212 intervencij Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, kar pomeni skoraj 8 % povečanje v primerjavi z letom 2016.

Med intervencijami moramo izpostaviti dva večja požara v naravi, požar skladiščnega objekta na Vrhovcih, požar ostrešja dvorane Tabor, požar gostinskega objekta v Dravljah, požar ostrešja na Povšetovi ulici in dva požara v prostorih podjetja Ljubljanski potniški promet ter seveda vetrolom in visoke vode v mesecu decembru. Enote Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana so sodelovale tudi pri dveh večjih intervencijah izven Mestne občine Ljubljana in sicer pri požaru poslovnega objekta v Medvodah in odmevnem požaru v podjetju Kemis na Vrhniki.

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo izvaja stalno pripravljenost dela svojega osebja vse leto, vse dni v tednu, 24 ur na dan. Sodelavce v pripravljenosti, pogovorno imenovane »dežurni«, sta v letu 2017 Regijski center za obveščanje Ljubljana in Gasilska brigada Ljubljana prek stalne dežurne telefonske številke obvestila o 40. pomembnejših dogodkih, pri katerih je bilo potrebno sodelovanje našega oddelka. Od tega je dežurni, ki ima v začetnem delu intervencije pristojnosti poveljnika civilne zaščite Mestne občine Ljubljana, 20-krat zagotavljal podporo enotam Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, pomoč in oskrbo ogroženim prebivalcem (zagotavljanje prehrane, dodatnih materialno tehničnih sredstev (t.j. polne protipoplavne vreče, material za prekrivanje streh ipd.), 6 osebam, ki so zaradi požarov ostale brez strehe nad glavo, pa je zagotovil začasno nastanitev.

Izvedli smo tudi popis in ocenjevanje škode, ki jo je povzročil veter in obilno deževje v mesecu decembru, ki je pogoj za dodelitev državne finančne pomoči prizadetim.

Finančno smo podprli opremljanje ter usposabljanje drugih organizacij sistema Mestne občine Ljubljana in sicer gorske reševalce, jamarske reševalce, reševalce z višine in iz globin, tabornike ter skavte, radioamaterje in 3 društva vodnikov reševalnih psov. Vsi pripadniki so visoko usposobljeni in motivirani za delo, ne glede na vreme, dan v tednu ali uro dneva.

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 smo zagotovili ustrezna sredstva za delo in razvoj Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana. Vsem 35 prostovoljnim gasilskim enotam je bilo že drugo leto zapored omogočena posodobitev osebne zaščitne gasilske opreme. Kupljena je bila gasilska reševalna oprema in oprema za izvajanje prve nujne medicinske pomoči. Iz sredstev požarnega sklada Mestne občine Ljubljana smo prostovoljnim gasilskim društvom sofinancirali nakup 5 novih vozil za prevoz moštva, 2 večnamenski gasilski vozili in 5 zmogljivih muljnih črpalk. V 10 prostovoljnih gasilskih enotah so bila posodobljena sredstva za zveze. V skladu s sprejetim programom porabe finančnih sredstev požarnega sklada Mestne občine Ljubljana, smo Gasilski brigadi Ljubljana financirali zamenjavo osebne gasilske zaščitne opreme, izolirnih dihalnih aparatov, posodobitev gasilskega vozila za tehnične intervencije, kupili smo manjkajočo opremo za gašenje gozdnih požarov, za gašenje večjih požarov, opremo za vrvno tehniko.

Sofinanciramo prostovoljce

Finančno smo podprli opremljanje ter usposabljanje drugih organizacij sistema Mestne občine Ljubljana in sicer gorske reševalce, jamarske reševalce, reševalce z višine in iz globin, tabornike ter skavte, radioamaterje in 3 društva vodnikov reševalnih psov. Vsi pripadniki so visoko usposobljeni in motivirani za delo, ne glede na vreme, dan v tednu ali uro dneva.

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 smo zagotovili ustrezna sredstva za delo in razvoj Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana. Vsem 35 prostovoljnim gasilskim enotam je bilo že drugo leto zapored omogočena posodobitev osebne zaščitne gasilske opreme. Kupljena je bila gasilska reševalna oprema in oprema za izvajanje prve nujne medicinske pomoči.

Iz sredstev požarnega sklada Mestne občine Ljubljana smo prostovoljnim gasilskim društvom sofinancirali nakup 5 novih vozil za prevoz moštva, 2 večnamenski gasilski vozili in 5 zmogljivih muljnih črpalk. V 10 prostovoljnih gasilskih enotah so bila posodobljena sredstva za zveze. V skladu s sprejetim programom porabe finančnih sredstev požarnega sklada Mestne občine Ljubljana, smo Gasilski brigadi Ljubljana financirali zamenjavo osebne gasilske zaščitne opreme, izolirnih dihalnih aparatov, posodobitev gasilskega vozila za tehnične intervencije, kupili smo manjkajočo opremo za gašenje gozdnih požarov, za gašenje večjih požarov, opremo za vrvno tehniko.

Aktivno se vključujemo v mestne projekte

S člani prostovoljnih gasilskih enot in materialno tehničnimi sredstvi smo pomagali pri izvedbi večjih športnih prireditev, ki so pomembne za Ljubljano. Postavili smo šotore, razsvetljavo in agregate na Ljubljanskem maratonu ter Pohodu ob žici za reševalce in bolničarje, ki so oskrbeli poškodovane. Sodelovali smo pri zagotavljanju varnosti na trasah prireditev.

Poleg tega pa opravljamo tudi upravno delo

Da sistem zaščite, reševanja in pomoči deluje uspešno in učinkovito, pomemben del prispeva administrativno delo, ki skrbi, da delovni procesi potekajo dosledno in nemoteno. Preko tajništva je bilo zavedenih okoli 1.150 vhodnih, izhodnih ali lastnih dokumentov v preko 230 odprtih in po večini rešenih zadevah. Na finančnem področju z evidentiranjem knjigovodskih listin v finančni informacijski sistem - 108 pravnih podlag s pripadajočimi predobremenitvami proračuna in 734 odredb za plačilo prispelih e- računov. Na kadrovskem področju z vodenjem kadrovske evidence in prisotnosti na delu ter s tem povezano pripravo mesečnih poročil; s pisanjem zapisnikov, delovodnikov ter z drugimi tajniškimi in administrativnimi opravili.

040620142044
"Skupaj zmoremo več«, roke delavcev Oddelka za zaščito in reševanje MOL po razvrščanju humanitarne pomoči na Območnem združenju Rdečega križa Ljubljana.