Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2014

Zaključen: 10. 2. 2015

Datum objave: 8. 12. 2014
Rok za prijavo: 10. 2. 2015

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2014:
Plaketo, ki se podeljuje pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom z območja MOL za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.
Zahvalno listino, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz predhodne točke za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu oziroma krajšem časovnem obdobju.

Razpisne datoteke