Pristojnosti in pooblastila

Delovna področja, pristojnosti in pooblastila

Delovna področja, pooblastila in uporaba prisilnih sredstev so skladni z določili Zakona o občinskem redarstvu (ZORed), ki je temeljni zakon za ustanovitev, organizacijo in delovno področje občinskih redarstev v Republiki Sloveniji. Zakon na nacionalni ravni na eni strani predpisuje pristojnosti, na drugi pa postavlja omejitve, ki se navezujejo na uporabo pooblastil in izvrševanje nalog iz stvarne pristojnosti. Poleg nadzorstvenih in represivnih nalog Mestno redarstvo Ljubljana intenzivno izvaja tudi naloge na področju preventivnega dela, ki ga je v obliki strategije v skupnost usmerjenega dela mestnega redarstva sprejel Mestni svet MOL (MOL, 2013).

Pristojnosti mestnega redarstva glede na zakonodajo

Mestno redarstvo deluje v največji meri po nacionalni zakonodaji v skladu s posameznim področjem dela. Na področju varnosti cestnega prometa in varstva cest izvaja naloge po zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Zakona o cestah (ZCes-1) ter drugih zakonih, ki se navezujejo na delovno področje (npr. Zakon o zaščiti živali – ZZZiv, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov – ZOUTPI idr.). 

Mestno redarstvo Ljubljana je prekrškovni organ Mestne občine Ljubljana, katerega delovno področje je na podlagi ustanovitvenih aktov zelo obsežno in v okviru zakonskih pristojnosti izvaja tudi naloge, ki izhajajo iz Občinskega programa varnosti MOL.

V okviru in v skladu s predpisi iz zakona in z občinskim programom varnosti iz 6. člena Zakona o občinskem redarstvu skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 • vzdrževati javni red in mir.

 

Pristojnosti mestnega redarstva glede na sprejete občinske odloke v MOL

Zakon o prekrških (ZP-1) v 1. odstavku 3. člena določa, da se lahko prekrški določijo tudi z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. V Mestni občini Ljubljana določajo pristojnosti naslednji pravni akti (MOL, 2013):

 • Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17 in 14/19),
 • Odredba o določitvi javnih površin, namenjenih parkiranju stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 9/18),
 • Odlok o urejanju javnih parkirišč (Uradni list RS, št.  48/11),
 • Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 9/18),
 • Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/18),
 • Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Ur. list RS, št. 33/08),
 • Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/0842/0977/1063/13, in 9/14)

Več predpisov lokalne skupnosti najdete na podstrani Zakonodaja.

Pooblastila mestnega redarja

Mestni redar ima pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti pooblastilo za:

• opozorilo,
• ustna odredba,
• ugotavljanje identitete,
• varnostni pregled osebe,
• zaseg predmetov,
• zadržanje osebe,
• uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca (v nadaljnjem besedilu: prisilna sredstva).

Usposobljenost mestnih redarjev za opravljanje nalog

Redarji so za opravljanje nalog s svojega področja usposobljeni, saj že pred samostojnim nastopom opravljanja nalog mestnega redarja, opravijo strokovno usposabljanje s preizkusom znanja na Policijski akademiji v Tacnu. Predvideno pa je tudi obdobno usposabljanje s preizkusom znanja za vsako 3 letno obdobje.