Služba za digitalizacijo

Naloge, ki jih opravlja Služba za digitalizacijo, so naslednje:

 • opravlja naloge na področju digitalnega razvoja in inovacij ter operativnega vzdrževanja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • opravlja naloge in skrbi za razvoj na področju podatkovne analitike v MOL,
 • pripravlja predloge in koordinira izvajanje strategije digitalnega razvoja MOL,
 • pripravlja smernice razvoja na področju digitalizacije, strategijo digitalnega razvoja in akcijske načrte digitalnega razvoja po posameznih strokovnih in vsebinskih sklopih,
 • vodi in usklajuje proces digitalnega razvoja tako v mestni upravi, kot v pravnih osebah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL,
 • skrbi za vzpostavitev in delovanje urbane digitalne platforme MOL,
 • spremlja razvoj in sodeluje pri usklajevanju novih rešitev na področju geografskega informacijskega sistema,
 • načrtuje, vodi in koordinira uvedbo novih in inovativnih digitalnih rešitev,
 • skrbi za preobrazbo poslovanja in procesov v smeri brezpapirnega poslovanja,
 • zagotavlja strokovno pomoč in podporo organom mestne uprave pri vsebinski zasnovi, vzpostavljanju in poenoteni uporabi digitalnih rešitev,
 • pripravlja strokovna mnenja na področju digitalizacije,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev na področjih digitalizacije in podpore informacijske tehnologije,
 • skrbi za informacijsko povezljivost MOL s pravnimi osebami, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL,
 • vzpostavlja in tehnično vzdržuje sistemsko infrastrukturo,
 • vzpostavlja in tehnično vzdržuje skupne večnamenske baze podatkov,
 • vzpostavlja in tehnično vzdržuje informacijske sisteme in računalniške aplikacije mestne uprave,
 • vzdržuje, posodablja in razvija komunikacijsko omrežje mestne uprave,
 • vzdržuje in posodablja geografski informacijski sistem mestne uprave,
 • nabavlja, postavlja in vzdržuje osebno, omrežno in strežniško računalniško opremo mestne uprave,
 • skrbi za tiskalniško opremo mestne uprave,
 • opravlja naloge s področja informacijske varnostne politike MOL,
 • vodi evidenco licenc ter šifer in gesel uporabnikov za posamezna programska orodja.

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za digitalni razvoj in inovacije
 • Odsek za informatiko

 

Več o organizacijskih enotah Službe za digitalizacijo