Nadzorni odbor MOL

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Člane nadzornega odbora na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje v mestni svet. Pogoj za imenovanje za člana Nadzornega odbora MOL so tudi:

  • najmanj VII. stopnja izobrazbe
  • najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno – računovodskem področju

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno in so pri svojem delu neodvisni.

Poslovnik Nadzornega odbora MOL