Pomembna obvestila

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 20. 11. 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 15. 11. 2022, v sredo, 16. 11. 2022, in v četrtek, 17. 11. 2022, med 7.00 in 19.00, in sicer za območje vseh četrtnih skupnosti:

Center (6102950), Bežigrad (6101950), Črnuče (6103950), Posavje (6109950), Golovec (6105950), Jarše (6106950), Moste (6107950), Polje (6108950), Sostro (6112950), Rudnik (6111950), Rožnik (6110950), Trnovo (6116950), Vič (6117950), Dravlje (6104950), Šentvid (6113950), Šiška (6114950), Šmarna gora (6115950)

na Gospodarskem razstavišču, Marmorna dvorana, Dunajska cesta 18, Ljubljana.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 20. 11. 2022.

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Volilni komisiji MOL in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po navodilu Državne volilne komisiji imajo pravico do glasovanja po pošti tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 9. 11. 2022, poslati Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 16. 11. 2022). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 16. 11. 2022, poslati Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Glasovanje iz tujine

Glasovanje iz tujine na lokalnih volitvah ni možno (80. člen Zakona o lokalnih volitvah).

Dostopnost volišč za invalide

Vsa volišča v Mestni občini Ljubljana so dostopna invalidom.

Transakcijski računi

Glede na namen Zakona o volilni in referendumski kampanji po transparentnem zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo je potrebno tako za volitve v občinski svet kot tudi za volitve župana odpreti dva ločena transakcijska računa, saj je le na tak način mogoče preverjati dovoljeno višino stroškov za posamezne volitve, pripraviti poročilo o financiranju volilne kampanje in tudi omogočiti nadzor nad financiranjem volilne kampanje.

Peti odstavek 3. člena ZVRK določa, da imajo lahko liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih lokalnih skupnostih, skupnega organizatorja volilne kampanje. Takšen skupni organizator volilne kampanje (iz 5. odstavka 3. člena ZVRK) ima lahko odprt samo en račun za vse volilne kampanje za volitve predstavnikov v predstavniških in individualnih organih občine, če ima vzpostavljen sistem vplačil, ki mu zagotavljajo pravilno, popolno in zanesljivo evidenco o danih prispevkih za določeno volilno kampanjo in o plačilih stroškov te volilne kampanje. Skupni organizator volilne kampanje je namreč dolžan računskemu sodišču in občinskemu svetu posamezne občine ločeno poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v občinski svet in za volitve župana.

Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2022

Spoštovani!
Na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09) so organizatorji volilne kampanje za župane, županje ter občinske svete, dolžni poslati Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani po štiri izvode vseh tiskov: predvolilnih plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij, če so jih izdali oziroma objavili na plakatnih mestih za promocijo na lokalnih volitvah. Organizatorji kampanje so lahko politične stranke, občinski odbori strank, liste, neodvisni kandidati ali kandidatke in podobno.

Obvezne izvode promocijskega gradiva, po štiri izvode, je treba oddati najkasneje v 15 dneh po zaključku volilne kampanje. Plakate, ki so v fizični obliki manjši od enega kvadratnega metra, zavezanec lahko odda po pošti ali dostavi zvite, skupaj z dobavnim listom (prirejen dobavni list je v priponki), na naš naslov:

NUK - obvezni izvod
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

Opomba: prosimo, da plakate oddate zvite, ne zložene oziroma prepognjene.

Plakate, ki so večji od enega kvadratnega metra, organizator/zavezanec odda v elektronski obliki preko sistema za varno arhiviranje gradiva SVAROG: http://svarog.nuk.uni-lj.si/ . V primeru težav pri oddaji e-gradiva lahko pišete na elektronski naslov: svarog@nuk.uni-lj.si.

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo na tel.: 01 586 13 07 ali e-naslovu: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si.

Lepo vas pozdravljam,
Pavla Meglič,
bibliotekarska specialistka,
Oddelek za pridobivanje gradiva, NUK

Več v priponki.