Volilna komisija Mestne občine Ljubljana

Volilna komisija je organ občine, ki ga je na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah za obdobje štirih let imenoval Mestni svet.

Mestno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta po možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije se imenujejo po predlogih političnih strank ter drugih organizacij občanov. 

Naloge volilne komisije

  • skrbi za zakonitost volitev v mestni svet,
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja seznam kandidatov oz. list kandidatov,
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.

Volilna komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ.

Volilna komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev mestne uprave ter ni član volilnega organa. Njegove naloge so priprava sej volilne komisije ter izvajanje odločitev volilnega organa.