Seznam kandidatk in kandidatov za lokalne volitve 2022

Seznam kandidatk in kandidatov za župana Mestne občine Ljubljana, seznam kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, seznam kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike svetov četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana