13. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 14. 4. 2016 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik