15. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 4. 2016 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2016 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2016

 6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

 7. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Osnutek Odloka o razglasitvi nekdanje sladarne pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora

 12. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Osnutek Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana

 15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2546/2, k. o. 1725 – Ajdovščina, in s parc. št. 979/3, k. o. 1736 – Brinje I

 16. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Prule, Zgornja Šiška, Poljansko predmestje, Karlovško predmestje in Vič

 17. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše

 18. Ukinitev kanalizacije odpadnih voda na delu trase kanala C0 z oznako »VVO-II A« na vodonosniku Ljubljansko polje, k.o. Ježica, Vižmarje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik