13. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 9. 2. 2012 / 10:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 12. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  3. Razno

Zapisnik