14. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 13. 2. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

 5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

 7. Poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana v letu 2011

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Osnutek Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest na območju Mestne občine Ljubljana (umik)

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik