6. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Magistrat, Mestni trg 1, 15. 6. 2011 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik