7. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 20. 6. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

 4. Predlog Odloka o urejanju javnih parkirišč s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek

 6. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 7. Osnutek Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana«

 9. Predlog Sklepa o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2011/2012

 10. a) Predlog Sklepa o soglasju k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010 b) Predlog Sklepa o soglasju k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010 c) Predlog Sklepa o soglasju k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic in ravnatelja glasbenih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010

 11. a) Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2011 b) Predlog Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

Sprejeti dnevni red

Zapisnik