5. seja Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. 12. 2019 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 3. seje Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost

  2. Informacija o raziskovalni dejavnosti na Mestni občini Ljubljana

  3. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2018 in projektov v izvajanju
    Problematika hrambe arhivskega gradiva, ki ga je pri svojem delovanju ustvarila Mestna občina Ljubljana od 14. stoletja dalje

  4. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020

  5. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021

  6. Razno

Zapisnik