10. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 22. 10. 2007 / 15:30

Dnevni red

  1. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude
  2. Poročilo župana
  3. Kadrovske zadeve
  4. Pripojitev družbe PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. k družbi JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o.
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad s predlogom za hitri postopek
  6. Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007 – 2013
  7. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
  8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev
  9. Dopolnjen Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča
  10. Predlog Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik