11. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 31. 5. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Potrditev zapisnikov 9. seje ter 21. in 22. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  3. Kadrovske zadeve
  4. Predlog Obvezne razlage petega odstavka 9. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99)
  5. Predlog Sklepa o prenehanju Agencije za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana Šiška
  6. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana
  7. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana
  8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za zasnovo plinovodnega omrežja)
  9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1)

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik