14. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 18. 10. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Potrditev zapisnikov 12. in 13. seje ter 27., 28. in 29. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  3. Kadrovske zadeve
  4. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2004
  5. Predlog Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana
  6. Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina
  7. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
  8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1)
  9. Osnutek Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik