15. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 29. 11. 2004 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red :

  1. Potrditev zapisnika 30. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  3. Kadrovske zadeve
  4. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2005
  5. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje
  6. Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja CO 5/9 Elektro Ljubljana
  7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
  8. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2003

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik