17. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 22. 12. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Predlog Sklepa o soustanoviteljstvu Mednarodne podiplomske šole Jožef Štefan
  2. Obravnava problematike izgradnje nogometnega stadiona v Ljubljani
  3. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestnega občine Ljubljana za leto 2002
    b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2002
    c) Letno poročilo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2002
    č) Letno poročilo Agencije za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana - Šiška za leto 2002

Razlogi za uvrstitev točk na dnevni red izredne seje so:

1. točka:
uvrstitev na dnevni red je nujna, ker je Svet za visoko šolstvo šele 5. 12. 2003 odobril predlagane programe za mednarodno podiplomsko šolo. V proračunu za leto 2003 je predviden soustanoviteljski delež Mestne občine Ljubljana;

2. točka:
odločitev je nujna, da bi lahko čimprej nadaljevali z aktivnostmi za nogometni stadion;

3. točka:
obravnava gradiv je uvrščena na dnevni red izredne seje, ker smo prejeli poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana in so sedaj podani vsi pogoji za njihovo obravnavo.

Gradivo za 3. točko ste prejeli s sklicem 6. seje Mestnega sveta, razen poročila Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, ki je priloženo. Z dodatnim gradivom ste pred 6. sejo prejeli nov predlog sklepa županje k 3.č točki in poročilo pristojnega delovnega telesa. Gradivi za 1. in 2. točko sta priloženi.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik