18. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 21. 2. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  2. Kadrovske zadeve
  3. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
  4. Predlog Odredbe o določitvi meril za določanje plač ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in agencij
  5. Predlog Sklepa o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih
  6. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture
  7. Predlog Sklepa o soglasju k priznanju enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov s področja kulture
  8. a)Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003
    b)Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2003

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik