25. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 22. 5. 2017 / 15:30

Predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata članici Mestnega sveta MOL.

Glasovanje - ugotovitveni sklep.

Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici MS MOL.

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 v letu 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12 .2017 iz naslova povečanega obsega dela

Sprejeti dnevni red

Zapisnik