28. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 27. 3. 2006 / 15:30

Dnevni red

1.    Potrditev zapisnika 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2.    Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
3.    Kadrovske zadeve
4.    Predlog Sklepa o ustanovitvi skupnega organa občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do osnovne šole Dragomelj
5.    Predlog Odloka o razglasitvi ruševin Starega gradu nad Podgradom in kamnoloma mlinskih kamnov za kulturni spomenik lokalnega pomena
6.    Osnutek Odloka o razglasitvi Domačije Topolovčar za kulturni spomenik lokalnega pomena
7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto – taksi prevozih s predlogom za hitri postopek
8.    Predlog Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
9.    Predlog Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije
10.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o stanovanjski najemnini
11.    Predlog Odredbe o oddajanju poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin
12.    Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2005

Gradivo je priloženo, razen za 2. in 3. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik