37. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 29. 3. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog

 6. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Cirila in Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni spomenik lokalnega pomena

 7. Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 9. Predlog Sklepov za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« v obliki javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva

 10. Predlog Izstopne izjave iz Skupnosti občin Slovenije

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik